Autoryzowany Dealer Nissan Warszawa
Loading...

Regulamin korzystania ze strony internetowej zaborowski.com.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu  internetowego zarządzanego przez Zaborowski sp. z o.o. dostępnego pod adresem https://zaborowski.com.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Zaborowski sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego
i prowadzącego Serwisem.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Adres poczty elektronicznej– oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Cookies – pliki tekstowe, które serwer Serwisu Usługodawcy zapisuje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w plikach tekstowych serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
 • Dane osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
 • Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Usługobiorcę w celu skorzystania
  z Usługi.
 • Regulamin– niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej Autoryzowanego Dealera Nissan Zaborowski sp. z o.o. Regulamin jest dostępny w Serwisie.
 • RODO -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis– strona internetowa Autoryzowanego Dealera Nissan Zaborowski sp. z o.o. należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem https://zaborowski.com.pl.
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 • Umowa– umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą
  a Usługobiorcą z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 • Usługi – usługi bezpłatne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą
  w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.
 • Usługodawca– Zaborowski sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 276, 02-819 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012943, posługująca się numerem NIP 951 201 76 52.
 • UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.     Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą  elektroniczną,

2.1.2.  rodzaje Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu,

2.1.3.  zasady ochrony Danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w rozumieniu RODO.

2.2.     Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2.3.     Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.

2.4.     Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu: zapytanie o ofertę zakupu nowego samochodu, zapytanie o ofertę zakupu używanego samochodu, zapytanie o dostępność części, zapytanie o ofertę finansowania i ubezpieczenia, umówienie wizyty w serwisie, czat.

2.5.     Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

3.    WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

3.1.1. połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera  dokumentów HTML,

3.1.3.  przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2.     Usługodawca informuje, że pliki Cookiessą instalowane na dysku twardym komputera Usługobiorcy odwiedzającego stronę internetową Serwisu w celu umożliwienia prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. Szczegółowe regulacje dotyczące plików Cookiesznajdują się
w polityce Cookiesdostępnej w Serwisie.

3.3.     Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

3.4.     Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

3.5.     Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie.

4. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

4.1.     Usługodawca świadczy następujące Usługi za pośrednictwem Serwisu: zapytanie o ofertę zakupu nowego samochodu, zapytanie o ofertę zakupu używanego samochodu, zapytanie o dostępność części, zapytanie o ofertę finansowania i ubezpieczenia, umówienie wizyty w serwisie, czat.

4.2.     Serwis umożliwia również zapoznawanie się z opublikowanymi materiałami, w tym w szczególności tekstami i zdjęciami udostępnionymi Usługobiorcy na stronie internetowej Serwisu.

4.3.  Korzystając z Usług w Serwisie Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte
w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.4.     Do skorzystania z Usług: zapytanie o ofertę zakupu nowego samochodu, zapytanie o ofertę zakupu używanego samochodu, zapytanie o dostępność części, zapytanie o ofertę finansowania
i ubezpieczenia, umówienie wizyty w serwisie konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie Danych osobowych Usługobiorcy.

4.5.     Usługobiorca, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

4.5.1.  podane w nim dane dotyczące Usługobiorcy są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.5.2.  jest uprawniony do zawarcia Umowy,

4.5.3. podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,

4.5.4.  zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.6.     Usługobiorca, korzystając z Usług za pośrednictwem Serwisu, ma również możliwość wyrażenia zgód w zakresie:

4.6.1. przetwarzania danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Usługodawcę,

4.6.2. otrzymywania informacji handlowych od Usługodawcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

4.6.3. kontaktowania się przez Usługodawcę przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

4.7.     Wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 4.6. jest dobrowolne i nie jest warunkiem skorzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca umożliwia korzystanie z Usług w Serwisie pomimo niewyrażenia przez Usługobiorcę zgód, o których mowa w punkcie 4.6.   

5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

5.1.     Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

5.2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

5.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,

   5.2.2. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych,           prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

   5.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

5.3.     Usługobiorca jest zobowiązany do niezamieszczania w Serwisie treści mogących naruszyć cudze dobra osobiste, w szczególności:

         5.3.1.  treści obraźliwych,

         5.3.2. treści bezprawnych,

         5.3.3.  treści zawierających nieprawdziwe informacje,

         5.3.4.  treści nagannych moralnie,

         5.3.5.  treści naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

5.4.     Usługodawca jest zobowiązany do stałego monitorowania treści zamieszczanych
w ramach Serwisu w celu zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniu cudzych dóbr osobistych przez Usługobiorców.

5.5.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia z Serwisu treści,
o których mowa w punkcie 5.3.

  5.6.     Z zastrzeżeniem punktu 5.5., Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia z Serwisu innych treści, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

6.2.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług przez Usługobiorcę naruszającego postanowienia Regulaminu.

6.3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich
w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

6.4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

6.5.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.

6.6.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu rejestracyjnym.

6.7.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1.     Usługodawca, na podstawie RODO w związku z UŚUDE, jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu umożliwienia korzystania
z Usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z lit. f RODO), prowadzenia statystyki Serwisu będącej realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnego wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.2.     Usługodawca będzie również przetwarzał dane Usługobiorcy w celach marketingowych (marketing tradycyjny i marketing elektroniczny) wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę dobrowolnych zgód w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgody, o których mowa
w zdaniu poprzednim Usługobiorca może wyrazić na etapie wypełniania Formularza rejestracyjnego.

7.3.     Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług jest uzależniony od rodzaju świadczonej w ramach Serwisu Usługi:

7.3.1. zapytanie o ofertę zakupu nowego samochodu: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

7.3.2. zapytanie o ofertę zakupu używanego samochodu: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

7.3.3.  zapytanie o dostępność części: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

7.3.4.  zapytanie o ofertę finansowania i ubezpieczenia: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu

7.3.5.  umówienie wizyty w serwisie: numer rejestracyjny samochodu, numer VIN, numer telefonu, Adres poczty elektronicznej,

7.3.6.  czat: adres IP,

7.3.7.  przeglądanie treści zawartych w Serwisie: adres IP.

7.4.     Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej.

7.5.     Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę
w Serwisie, adres IP) na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.

7.6.     Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub
z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

7.7.     Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi RODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7.8.     Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem jego danych osobowych pod Adresem poczty elektronicznej: iod@zaborowski.com.pl.

7.9.  Odbiorcą danych osobowych Usługobiorców mogą być: firmy współpracujące w zakresie usług IT, firmy świadczące usługi marketingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7.10. Usługodawca może przechowywać Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie Usługodawca może przetwarzać przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z korzystania z Usług Serwisu.

7.11. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy RODO.

7.12. Usługobiorcy w każdej chwili przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Usługodawca przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Usługobiorcy lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.13. Dane osobowe Usługobiorcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

7.14. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.

7.15.   W każdej chwili Usługobiorcy przysługuje prawo do wycofania swojej zgody poprzez  bezpośredni kontakt z Usługodawcą w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy, tj. Zaborowski
sp. z o.o. ul. Puławska 276, 02-819 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa Usługodawca zaprzestanie przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

7.16.   Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

8.  ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1.     Momentem zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi.        

8.2.     Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi.

8.3.     Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:

         8.3.1.  naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

         8.3.2. umieszczania przez Usługobiorcę w Serwisie treści, o których mowa w punkcie 5.3.,

8.3.3. umieszczania przez Usługobiorcę w Serwisie treści niezgodnych z powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa,

8.3.4.  podania przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,

8.3.5.  utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1.     Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

9.2.     Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

9.3.     Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji.

9.4.     Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego i usunięcia usterki w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

9.5.     W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w terminie, o którym mowa w punkcie 9.4., Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

9.6.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.  

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.   Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.03.2020 r.

10.2.   Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy w Serwisie.

10.3.   Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

10.4.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu 10.5.

10.5.   Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych
w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie internetowej Serwisu.

10.6.   Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.

10.7.   W przypadku określonym w punkcie 10.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

10.8.   Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

10.9.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, UŚUDE oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

10.10. Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych
z funkcjonowaniem Serwisu pod Adresem poczty elektronicznej: marketing@zaborowski.com.pl

10.11.Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych w Serwisie.