Autoryzowany Dealer Nissan Warszawa
Loading...

Jak przetwarzamy Państwa dane?  (Obowiązek informacyjny)

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), a w przypadku usługi umówienia wizyty w serwisie: dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane dotyczące samochodu (numer VIN, numer rejestracyjny samochodu);

2)  Administrator:Administratorem Państwa danych osobowych jest Zaborowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 276, 02-819 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012943, posługującą się numerem NIP 951 201 76 52 („Spółka”);

3) Kontakt z inspektorem ochrony danych Spółki:  Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Spółki w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki, tj. Zaborowski sp. z o.o. ul. Puławska 276, 02-819 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@zaborowski.com.pl;

4) Cele i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:

  1. podjęcia kontaktu zgodnie z wybranym przez Państwa tematem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z lit. f RODO);
  2. oferowania Państwu przez Spółkę produktów i usług Spółki (marketing bezpośredni) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. oferowania produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowania ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  4. dobierania ofert produktów i usług pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. analitycznym – lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. archiwalnym (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) Odbiorcy danych:odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez 1 rok;

7) Pouczenie o prawach:przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Prawo do skargi:przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Prawo do sprzeciwu:  w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia kontaktu zgodnie z wybranym przez Państwa tematem. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia z Państwem kontaktu.

12) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonych zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki, tj. Zaborowski sp. z o.o. ul. Puławska 276, 02-819 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.